Utleiepriser

Fredag kr. 3800: Leietaker har da Vel-Huset fra kl. 12 fredag til kl. 10 søndag.
Torsdag eller søndag kan reserveres for kr. 500 i tillegg.

Lørdag kr. 3800: Leietaker har da Vel-Huset fra kl. 12 lørdag til kl. 10 mandag.
Fredag eller mandag kan reserveres for kr. 500 i tillegg.

Søndag kr. 3800: Leietaker har da Vel-Huset fra kl. 12 lørdag til kl. 10 mandag.
Fredag eller mandag kan reserveres for kr. 500 i tillegg.

Mandag - Torsdag: Møter og barnebursdager kr. 1000

Obligatorisk vask koster kr. 1000 alle dager.

Depositum på kr. 500 skal innbetales så snart huset er reservert. Restbeløpet må innbetales før nøkkel utleveres.
KONTO FOR INNBETALING: 7163 05 03471

Lydanlegg/Høytalere

Det er ikke anledning til å medbringe egne anlegg, høyttalere som er i Vel-huset skal benyttes og disse skal ære plassert i festsalen. Bruksanvisning henger på veggen og høyttalerne har Bluetooth tilknytning.

Ordensregler og vilkår for leie - presisering

 1. Døgnleie for Kværneråsen Velhus er fra kl 12 til 10 påfølgende dag.

 2. Leietaker/kontaktperson skal være tilstede ved arrangementet og er ansvarlig for at ordensreglene overholdes.

 3. Velhuset skal kun benyttes til private lukkede selskap med opptil 45 personer, og kun til det formål som er opplyst til velforeningens utleieansvarlig. Velhuset leies ikke ut til ungdomsfester.

 4. Det skal betales forskudd på kr 500 når leieavtale er inngått, og restbeløpet skal være betalt før nøkkel utleveres. Leiebeløpet avtales ift antall dag utover 1 dag.

 5. Det skal samtidig med leiebeløpet betales obligatorisk vask av lokalet etter bruk på kr 1000. Både forskudd og restbeløp/vask innbetales til konto: 7163 05 03471.

 6. Leietaker må selv vaske opp, rydde bord/stoler tilbake på plass slik de stod ved utleie og kaste søppel i våre beholdere. Flasker må medtas av leietaker.

 7. Bruk av oppvaskmaskinen skjer i henhold til instruksen på kjøkkenet - se bruksanvisning.

 8. Leietaker må selv medbringe oppvaskhåndklær og håndklær til 3 wc.

 9. Parkering utenfor lokalet er kun tillatt for av-/pålessing. Øvrig parkering i offentlig vei er på egen ansvar.

 10. Velhuset ligger i et nabolag og det skal være stille etter kl 00:30 og huset forlates rolig senest kl 02:00. Det er ikke anledning til å medbringe lydanlegg, høytalere som tilhører lokalet skal benyttes, bruksanvisning er på stedet.

 11. Styret i velforeningen, eller den styret gir fullmakt, kan uten forutgående varsling avslutte et arrangement hvis dette lager uforholdsmessig mye støy for naboer.

 12. Bruk av velhuset skjer på egen ansvar. Velforeningen er ikke ansvarlig for skade på person eller ting som måtte oppstå i tilknytning til leietakers bruk av velhuset, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet fra velforeningens side. Dersom leietaker påfører skade på hus eller inventar, må leietaker påregne å betale et erstatningsbeløp.'

Ordensregler og vilkår er fastsatt av styret i Kværneråsen Velforening og gjelder for all utleie av Velforeningens grendehus.